Author = Varshney, Sanskar
Managing Food Supply Chains Post COVID-19: A Perspective

Volume 7, Issue 3, August 2020, Pages 295-298

10.22034/IJSOM.2020.3.7

Rahul S Mor; Priyanshu P. Srivastava; Richika Jain; Sanskar Varshney; Vedant Goyal